Av. Arb. Prof. Dr. Çağlar ÖZEL

1986 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 1987 yılında Antalya Barosu’nda avukatlık stajını tamamlamıştır.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Kürsüsünde 1987 yılında asistan olarak başladığı akademik hayatını daha sonra Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde sürdürmüştür.

2012-2016 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve 2016-2021 yılları arasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığı görevini de yürütmüş olup, halen Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesidir.

Medenî Hukuk, Tüketicinin Korunması Hukuku ve Özel Hukuk alanındaki bilgi birikimi ve mesleki tecrübesi ile bağlantılı olarak özellikle Kişiler Hukuku: Gerçek Kişiler, Tüzel Kişiler (Dernekler ve Vakıflar), Aile Hukuku, Borçlar Hukuku, Sözleşmeler Hukuku (Özel Borç İlişkileri), Eşya Hukuku, Miras Hukuku, Ticaret Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk ve Tüketici Hukuku alanını ilgilendiren iş ilişkileri ve uyuşmazlıklarda danışmanlık, avukatlık, arabuluculuk ve hakemlik hizmetleri sunmaktadır.

Lex&Audit hukuk işleri koordinatörü olan Çağlar Özel akademik faaliyetlerine de devam etmektedir.

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
Yayın Bilgisi
1 Özcan Burcu G., Öktem M. Kemal, Özel Çağlar, “Consumer Rights Perception in Turkey: Legal and Administrative System Perspective”, Turkish Yearbook of Human Rights, Cilt 34, Baskı , Sayfa 1-20, 2012
2 Özel Caglar, “Über Die Begriffe \\\”Elektrizität\\\” Und \\\”Versorgungssicherheıt\\\” Unter Berücksichtıgung Der Veränderungen Durch Das Gesetz Zum Elektrizitätsmarkt In Der Türkei”, Revista Estudios Jurídicos, Cilt 127, Baskı 8, Sayfa 1-19, 2008
3 Özdemir Burhan, Özel Çağlar, “International labour standards and the ilo declaration of fundamental principles and rights”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt , Baskı 13, Sayfa 127-136, 2005
4 Çağlar Ali, Onay Meltem, Özel Çağlar, “Being Women Prisoners in Turkey”, Middle Eastern Studies, Cilt 41, Baskı 6, Sayfa 953-974, 2005
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :
Yayın Bilgisi
1 Özel Çağlar, “Göç Hukuku Açısından Yabancıların Türkiye’de İkameti (Residence of Foreigners in Turkey with respect to the Immigration Law)”, INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES, Sayfa 964-968, 2014
2 Özel Çağlar, “Dünya Ekonomik Krizi ve Hukuksal Düzenlemeler Çerçevesinde Yenilenebilir Enerjiler Konusuna Bakış”, Azerbeycan Devlet İktisat Üniversitesi, Sayfa -, 2009
3 Özel Çağlar, Bağdadioğlu Necmiddin, “Security of Electricity Supply”, The 2nd Multinational Energy and Value Conference, Hacettepe Üniversitesi, Sayfa -, 2009
4 Özel Çağlar, Öktem M. Kemal , Özcan Burcu G., “A Pilot Study on the Perception of the Consumer Rights: Economic Transition and its Effects on Turkish Law and Public Administration”, 2nd International Symposum on Public Finance – Recent Fiscal Problems in Transitional Economies,Bishkek / Kyrgyzstan Manas Üniversitesi Universty, Sayfa -, 2007
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler :
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
Yayın Bilgisi
1 Aydın Zevkliler, Çağlar Özel, Tüketicinin Korunması Hukuku , Ankara  Seçkin Yayınevi, 2016
2 Erol Cansel; Çağlar Özel, (2014). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Seçkin Yayınevi.
3 Çağlar Özel, (2014). Tüketicinin Korunması Hukuku. Ankara: Seçkin Yayınevi.
4 Cansel Erol; Özel Çağlar; Yüksel Mehmet vd., (2013). Hukuka Giriş. : Seçkin Yayınevi.
5 Cansel Erol; Özel Çağlar, (2012). Hukuk Başlangıcı. Ankara: Seçkin Yayınevi.
6 Çağlar Özel, (2002). Marka Lisansı Sözleşmesi. Ankara: Seçkin Yayınevi.
7 Çağlar Özel, (1999). Geri Alma Hakkı. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü.
8 Edit., (0). Tıp Hukuk ve Etiği. Ankara: Seçkin yayınevi.
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler :
Yayın Bilgisi
1 Özel Çağlar, (2010). Prof. Dr. Fırat Öztan\’a Armağan. Prof. Dr. Sabih Arkan(Ed.). Schutz von Marken gegen Dritte (s.1709-1728.) : Seçkin Yayınevi.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
Yayın Bilgisi
1 Cansel Erol; Özel Çağlar, “Türk Borçlar Hukukunda Ceza Koşulu”, Ceza Koşulu, Cilt 1, Baskı 0, Sayfa 713-734, 2013
2 Özel Çağlar; Büyüktanır Özcan Burcu G.;Özel Fatma, “Elektrik Piyasalarında Elektrik Sağlama Amaçlı Sözleşmeler”, Elektrik Sağlama Amaçlı Sözleşmeler, Cilt 0, Baskı 0, Sayfa 2075-2126, 2013
3 Gürel Betül, Özel Çağlar, “Kamu Çalışanlarının Büyükşehir Belediye Hizmetlerinden Memnuniyeti: Ankara Örneği”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Baskı 1, Sayfa 65-74, 2013
4 Ozel Caglar, “Türk Hukukunda Estetik Cerrah İle Hasta Arasındaki Hukukî İlişkinin Niteliği”, Ankara Barosu Sağlık Kurultayı 2, Cilt , Baskı , Sayfa 241-252, 2009
5 Özel Çağlar, Tatar Erol, “Aile Mahkemelerinin Yapısı ve Kararları Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Sosyo Ekonomi, Cilt , Baskı 7, Sayfa 49-87, 2008
6 Özel Çağlar, “Hukuksal Açıdan Tüketicinin Korunması ve Tüketicinin Korunması Gerekliliğine İlişkin Bir Değerlendirme”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Baskı 1, Sayfa 287-289, 2008
7 Özel Çağlar, Büyüktanır Burcu G. Özcan, “Akılcı İlaç Kullanımında Hekimin ve Eczacının Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 66, Baskı 2, Sayfa 327-345, 2008
8 Özel Çağlar, Özcan Burcu G., “Kişilik Hakları – Hasta Hakları Bağlamında Tıbbi Müdahale Dolayısıyla Çıkan Hukuki İlişkide Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü ve Aydınlatılmış Rızaya İlişkin Bazı Değerlendirmeler”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt 10, Baskı , Sayfa 49-73, 2007
9 Özel Çağlar, Leblebici Doğan N., “Organizasyon Kusurundan Doğan Zarar Açısından Özel Hastane ve Hekimlerin Sorumluluklarına Kısa Bir Bakış”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt 10, Baskı 2, Sayfa 177-200, 2007
10 Özel Çağlar, Özcan Burcu G., “İş Sözleşmelerinde Cezai Şart Uygulaması”,”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Baskı 6, Sayfa 83-110, 2007
11 Özel Çağlar, “Genel İşlem Koşulları Meselesi ve Borçlar Kanunu Tasarısının Genel İşlem Koşullarına Yönelik Olarak Getirdikleri”, Sosyo Ekonomi, Cilt , Baskı 1, Sayfa 153-166, 2006
12 Özel Çağlar, “İş Hukuku Uygulamasında İbra Sözleşmeleri ve Yargıtay’ın İbra Sözleşmelerine Bakışı”, Çimento İşveren Dergisi, Cilt 19, Baskı 4, Sayfa 1-15, 2005
13 Özel Çağlar, Özdemir Burhan, “BK md. 321 Gereğince İşçinin Özen Borcunu Özenle İfa Borcu ve İşçinin Borca Aykırılıktan Doğan Sorumluluğunun Kapsamı”, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt , Baskı , Sayfa 103-, 2004
14 Özel Çağlar, “Bireysel Emeklilik Sözleşmelerinde Cayma (Geri Alma) Hakkı”, Çimento İşveren Dergisi, Cilt 13, Baskı 4, Sayfa 4-19, 2004
15 Özel Çağlar, Öktem M. Kemal, Tatlarlı Gökçeçiçek, “Kamu Yönetimi ve Hukuk Ekseninde E-Noterlik Olgusuna Bir Bakış”, TNB Hukuk Dergisi, Cilt , Baskı , Sayfa 22-32, 2004
16 Özel Çağlar, “Medeni Hukuk Açısından Ölüm Anının Belirlenmesi ve Ceset Üzerindeki Hakka İlişkin Bazı Düşünceler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 51, Baskı , Sayfa 43-77, 2002
17 Özel Çağlar, “Sözleşme Dışı Sorumlulukta Yansıma Zarar ve Giderimine İlişkin Bazı Düşünceler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 50, Baskı 4, Sayfa 81-106, 2001
18 Özel Çağlar, “Tüketicinin Korunması Açısından Ayıplı Maldan Doğan Sorumluluk Kapsamında Yapımcının Sorumluluğu Sorunu”, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan – ULAKBIM, Cilt , Baskı , Sayfa 771-819, 2000
19 Özel Çağlar, “Türk Özel Hukukunda Sözleşme Dışı Sorumluluk Olgularına Genel Bakış”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt , Baskı , Sayfa 415-432, 2000
20 Özel Çağlar, “Haksız Genel İşlem Koşullarına Karşı Tüketicinin Korunması Sorununa Bir Bakış ve Almanya Örneği”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt , Baskı 2, Sayfa 53-69, 1999
21 Özel Çağlar, “Ülkemizde Sigorta Sözleşmelerinin Yorumu Sorunu”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Baskı 8, Sayfa 263-270, 1988
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
Yayın Bilgisi
1 Cansel Erol; Özel Çağlar, “Türk Borçlar Hukukunda Ceza Koşulu”, Ceza Koşulu, Cilt 1, Baskı 0, Sayfa 713-734, 2013
2 Özel Çağlar; Büyüktanır Özcan Burcu G.;Özel Fatma, “Elektrik Piyasalarında Elektrik Sağlama Amaçlı Sözleşmeler”, Elektrik Sağlama Amaçlı Sözleşmeler, Cilt 0, Baskı 0, Sayfa 2075-2126, 2013
3 Gürel Betül, Özel Çağlar, “Kamu Çalışanlarının Büyükşehir Belediye Hizmetlerinden Memnuniyeti: Ankara Örneği”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Baskı 1, Sayfa 65-74, 2013
4 Ozel Caglar, “Türk Hukukunda Estetik Cerrah İle Hasta Arasındaki Hukukî İlişkinin Niteliği”, Ankara Barosu Sağlık Kurultayı 2, Cilt , Baskı , Sayfa 241-252, 2009
5 Özel Çağlar, Tatar Erol, “Aile Mahkemelerinin Yapısı ve Kararları Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Sosyo Ekonomi, Cilt , Baskı 7, Sayfa 49-87, 2008
6 Özel Çağlar, “Hukuksal Açıdan Tüketicinin Korunması ve Tüketicinin Korunması Gerekliliğine İlişkin Bir Değerlendirme”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Baskı 1, Sayfa 287-289, 2008
7 Özel Çağlar, Büyüktanır Burcu G. Özcan, “Akılcı İlaç Kullanımında Hekimin ve Eczacının Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 66, Baskı 2, Sayfa 327-345, 2008
8 Özel Çağlar, Özcan Burcu G., “Kişilik Hakları – Hasta Hakları Bağlamında Tıbbi Müdahale Dolayısıyla Çıkan Hukuki İlişkide Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü ve Aydınlatılmış Rızaya İlişkin Bazı Değerlendirmeler”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt 10, Baskı , Sayfa 49-73, 2007
9 Özel Çağlar, Leblebici Doğan N., “Organizasyon Kusurundan Doğan Zarar Açısından Özel Hastane ve Hekimlerin Sorumluluklarına Kısa Bir Bakış”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt 10, Baskı 2, Sayfa 177-200, 2007
10 Özel Çağlar, Özcan Burcu G., “İş Sözleşmelerinde Cezai Şart Uygulaması”,”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Baskı 6, Sayfa 83-110, 2007
11 Özel Çağlar, “Genel İşlem Koşulları Meselesi ve Borçlar Kanunu Tasarısının Genel İşlem Koşullarına Yönelik Olarak Getirdikleri”, Sosyo Ekonomi, Cilt , Baskı 1, Sayfa 153-166, 2006
12 Özel Çağlar, “İş Hukuku Uygulamasında İbra Sözleşmeleri ve Yargıtay’ın İbra Sözleşmelerine Bakışı”, Çimento İşveren Dergisi, Cilt 19, Baskı 4, Sayfa 1-15, 2005
13 Özel Çağlar, Özdemir Burhan, “BK md. 321 Gereğince İşçinin Özen Borcunu Özenle İfa Borcu ve İşçinin Borca Aykırılıktan Doğan Sorumluluğunun Kapsamı”, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt , Baskı , Sayfa 103-, 2004
14 Özel Çağlar, “Bireysel Emeklilik Sözleşmelerinde Cayma (Geri Alma) Hakkı”, Çimento İşveren Dergisi, Cilt 13, Baskı 4, Sayfa 4-19, 2004
15 Özel Çağlar, Öktem M. Kemal, Tatlarlı Gökçeçiçek, “Kamu Yönetimi ve Hukuk Ekseninde E-Noterlik Olgusuna Bir Bakış”, TNB Hukuk Dergisi, Cilt , Baskı , Sayfa 22-32, 2004
16 Özel Çağlar, “Medeni Hukuk Açısından Ölüm Anının Belirlenmesi ve Ceset Üzerindeki Hakka İlişkin Bazı Düşünceler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 51, Baskı , Sayfa 43-77, 2002
17 Özel Çağlar, “Sözleşme Dışı Sorumlulukta Yansıma Zarar ve Giderimine İlişkin Bazı Düşünceler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 50, Baskı 4, Sayfa 81-106, 2001
18 Özel Çağlar, “Tüketicinin Korunması Açısından Ayıplı Maldan Doğan Sorumluluk Kapsamında Yapımcının Sorumluluğu Sorunu”, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan – ULAKBIM, Cilt , Baskı , Sayfa 771-819, 2000
19 Özel Çağlar, “Türk Özel Hukukunda Sözleşme Dışı Sorumluluk Olgularına Genel Bakış”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt , Baskı , Sayfa 415-432, 2000
20 Özel Çağlar, “Haksız Genel İşlem Koşullarına Karşı Tüketicinin Korunması Sorununa Bir Bakış ve Almanya Örneği”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt , Baskı 2, Sayfa 53-69, 1999
21 Özel Çağlar, “Ülkemizde Sigorta Sözleşmelerinin Yorumu Sorunu”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Baskı 8, Sayfa 263-270, 1988